Logowanie do SMSCenterAPI
Release: 15:51 04-08-2021

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów Mobitex z wykorzystaniem protokołu HTTP lub HTTPS.

Mobitex udostępnia poniższy serwer w celu wysyłki wiadomości sms:

 • https://api.mobitex.pl/sms.php

Aby Klient był w stanie wysyłać wiadomości sms poniższe warunki muszą być spełnione:

 • konto na serwerze Mobitex
 • dodatnie saldo na koncie w trybie prepaid
 • dostępny limit na koncie w trybie w postpaid

Serwery Mobitex akceptują poprawnie treści wiadomości przekazane w następujących kodowaniach: windows-1250, utf-8, iso-8859-2. W przypadku innych kodowań Mobitex nie gwarantuje poprawności konwersji treści wiadomości do alfabetu gsm.

Poniższe tabele zawierają nazwy parametrów wraz z objaśnieniami, które są niezbędne do wykonywania requestów metodą POST lub GET.

Tabela 1. Podstawowe parametry

Parametry

Objaśnienie

user

pass

login użytkownika serwisu

hasło użytkownika serwisu w formacie md5

type

typ wiadomości:

 • sms – sms tekstowy
 • concat – długi sms
 • sms_flash – sms klasy „0”
 • wap_push – wiadomość sieciowa •
 • binary – sms binarny
 • unicode – sms ze znakami specjalnymi (np. ą, ś, ó)
 • unicode_concat – długi sms ze znakami specjalnymi

number

numer odbiorcy wiadomości; format międzynarodowy bez + czy spacji np. 48600123456

text

treść wiadomości:

 • max 160 znaków dla sms i sms_flash
 • max 70 znaków dla unicode 
 • max 459 znaków dla concat 161 – 306 znaków – 2 smsy 307 – 459 znaków – 3 smsy • max 201 znaków dla unicode_concat 71 – 134 znaków – 2 smsy 135 – 201 znaków – 3 smsy •
 • max 225 znaków dla wap push; format „tytuł|url”; adres musi zawierać koniecznie http://; np. „Link| http://www.mobitex.pl 
 • max 280 znaków dla binary (140 octetów)

 

znaki [ ] ~ ^ { } | \ liczone są podwójnie

from

nadawca wiadomości: 

 • format numeryczny do 16 cyfr, np. 48600123456
 • format alfanumeryczny do 11 znaków, np. Mobitex

ext_id

identyfikator klienta:

 • dopuszczalne znaki a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-={}|:<> 
 • max 50 znaków

Po każdym przesłaniu requestu serwery Mobitex odpowiadają wg poniższego schematu:

Status:(spacja)status,(spacja)Id:(spacja)identyfikator,(spacja)Number:(spacja)numer

np.

Status: 002, Id: 03a72a49fb9595f3737bc4a2519ff283, Number: 4860X123456

W celu otrzymywania statusów doręczeń konieczne jest ustawienie parametru URL MT w profilu konta. Przy każdej zmianie statusu wiadomości sms na URL MT będą wysyłane requesty metodą POST z poniższymi parametrami:

 • sms_id – identyfikator sms
 • status – aktualny status wiadomości sms
 • err – wyjaśnienie statusu
 • number – odbiorca wiadomości sms
 • price – cena wiadomości sms
 • ext_id – identyfikator klienta

Tabela 2. Kody statusów

Kody status

Objaśnienie kodu

Statusy 1 zwracane niezwłocznie podczas próby wysyłki SMS do Serwisu

001

Brak autoryzacji, błędny login lub hasło

002

Wiadomość SMS została prawidłowo odebrana przez Serwis

103

Brak pola text w wiadomości lub pole text niepełne (wap push)

104

Błędnie wypełnione lub brak pola nadawcy

105

Pole text jest za długie

106

Błędny lub brak pola numer

107

Błędny parametr type

110

Typ wiadomości nie obsługiwany

113

Pole text jest za długie

114

Nieautoryzowany nadawca

201

Błąd systemu, natychmiastowy kontakt z administratorem systemu

202

Brak środków na koncie

204

Konto nieaktywne

205

Sieć docelowa zablokowana

206

Brak autoryzacji dla użytego adresu IP

207

Błędna zawartość „ext_id”

208

Przekroczony limit miesięczny

209

Przekroczony limit dzienny

210

Nieautoryzowany url w treści

211

Przekroczony limit godzinowy

212

Przekroczony limit per numer

213

Treść wg zworca NASK

214

Nadpis zastrzeżony w NASK

301

Brak lub błędny identyfikator wiadomości

Statusy 2 wysyłane na podstawie danych przesłanych od Dostawców

003

Wiadomość została wysłana do smsc

004

Wiadomość odebrana przez odbiorcę (potwierdzenie odbioru)

005

Status pośredni, wyjaśnienie w parametrze „err” Tabela 3

007

Błąd doręczenia, wyjaśnienie w parametrze „err” Tabela 3

010

Wiadomość wygasła z powodu niemożliwości jej dostarczenia do odbiorcy

Tabela 3. Kody błędów

Kody err

Objaśnienie kodu

1

Numer MSISDN nie istnieje

2

Telefon wyłączony lub poza zasięgiem

3

Numer MSISDN zablokowany na przyjmowanie wiadomości sms

4

Karta sim pełna

5

Upłynął limit czasu na dostarczenie wiadomości sms

6

Błąd sieci GSM

7

Błąd MSC

50

Inny

Mobitex udostępnia poniższy serwer w celu sprawdzenia salda konta:

 • https://api.mobitex.pl/balance.php

Tabela 4. Parametry salda konta

Parametry

Objaśnienie

user

login użytkownika serwisu

pass

hasło użytkownika serwisu w formacie MD5

w przypadku wykrycia błędów serwer Mobitex przekaże odpowiedź:

ERROR 001

w przypadku braku błędów serwer Mobitex przekaże odpowiedź:

OK XXX

gdzie XXX to saldo konta

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MO

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów Klienta z wykorzystaniem protokołu HTTP lub HTTPS.

Aby Klient był w stanie odbierać wiadomości sms muszą być spełnione poniższe warunki:

 • konto na serwerze Mobitex
 • wykupiona usługa „sms api“ dostęp S1, Premium sms, Sim host, Virtual sim host lub krótki numer non-premium.

W celu otrzymywania smsów przychodzących konieczne jest ustawienie Adresu URL w profilu usługi na koncie klienta.

Poniższa tabela zawieraja nazwy parametrów wraz z wyjaśnieniami, które będą wysyłane na serwer Klienta metodą POST.

Tabela 1. Podstawowe parametry

Parametry

Objaśnienie

number

numer odbiorcy wiadomości; numer karty sim, numer premium lub non-premium

 • format międzynarodowy, np. 48600123456 
 • format lokalny, np. 70120, 4112

sender

nadawca wiadomości

 • format międzynarodowy, np. 48600123456

text

treść wiadomości

sms_id

identyfikator wiadomości

 • format aflanumeryczny 32 znaki np. aa30cfcc92bbe2a920f35aa8628462ac

smsc (opcja)

numer sms centrum

 • format międzynarodowy np.48602951111

time

znacznik czasowy

 • format unix np. 1191964672

time

dodatkowy identyfikator

 • w wykupionej usłudze „sms api dostęp S1” zawiera identyfikator wcześniej wysłanej wiadomości pod numer z parametru „sender”

Serwer Mobitex oczekuje odpowiedzi serwera Klienta HTTP 200. Jeśli została zwrócona inna, request ponawiany jest co 3 min aż do skutku.

Requesty ze strony Mobitex będą wykonywane wyłącznie z 3 adresów IP: 213.5.10.19, 213.5.10.22, 91.236.125.71